Algemene voorwaarden Joint Artistic V.O.F. / Websites voor Therapeuten

 

Artikel 1. Definities

Diensten: de door Joint Artistic te verlenen diensten zoals beschreven op de websites van Joint Artistic, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel een Website op te zetten en te onderhouden, de hosting van de Website, het gebruik van de e-mailservers en domeinnamen;

Inloggegevens: de gegevens die Licentienemer nodig heeft om toegang te krijgen tot het Systeem en de Website;

Joint Artistic: Joint Artistic V.O.F., tevens handelend onder de naam “Websites voor Therapeuten”, kantoorhoudende aan de Zekeringstraat 43A, 1014 BV te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55730302, BTW nummer 851837785B01;

Kennisbank: de door Joint Artistic ontwikkelde databank die onderdeel is van het Systeem en waarin Licentienemer onder andere trainingen kan volgen aan de hand van video’s;

Licentienemer: de rechtspersoon met wie Joint Artistic een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: de overeenkomst – waarvan deze algemene voorwaarden een onderdeel uitmaken – tussen Joint Artistic en Licentienemer op grond waarvan Joint Artistic aan Licentienemer Diensten verleent;

SPAM: ongevraagde commerciële mailings;

Systeem: door Joint Artistic beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de website waarmee zij aan Licentienemer Diensten verleent;

Website: de door Licentienemer beheerde website op basis van het Systeem van Joint Artistic.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Joint Artistic en op alle met Joint Artistic gesloten overeenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.
 3. Licentienemer gaat de Overeenkomst aan in de hoedanigheid van zijn beroep of bedrijf.
 4. Joint Artistic is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien Licentienemer de wijzigingen in deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft zij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Joint Artistic tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. De afgenomen Dienst loopt door onder de huidige algemene voorwaarden tot aan het einde van de betaalde periode en zal daarna worden stopgezet.
 6. Indien Joint Artistic niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Joint Artistic kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Joint Artistic zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen via de website van Joint Artistic of via e-mail of telefonisch contact. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Joint Artistic en Licentienemer.
 3. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Joint Artistic en Licentienemer.
 4. Joint Artistic heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Licentienemer te weigeren.

Artikel 4. Licenties

 1. Joint Artistic verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om via de door Licentienemer te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van 1 (één) Website. Het gebruiksrecht betreft het gebruik van het Systeem, de hosting, domeinnamen en e-mailadres.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen zonder overleg met Joint Artistic.
 4. Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor haar eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5. Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door zowel Licentienemer als Joint Artistic te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Er wordt in ieder geval minimaal één maand in rekening gebracht. Indien een aanbiedingstarief van toepassing is, kunnen andere voorwaarden gelden.
 2. Opzegging kan uitsluitend via de e-mail t.a.v. info@websitesvoortherapeuten.com.
 3. Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de Diensten en is gehouden om alle van Joint Artistic verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.
 4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
  1. Het faillissement van Licentienemer of Joint Artistic wordt aanvraagd danwel wordt uitgesproken;
  2. Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of aan haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Joint Artistic haar activiteiten staakt.
 5. Ongeacht het overige bepaalde in de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. intellectuele eigendomsrechten;
  3. aansprakelijkheid.
 6. Joint Artistic kan aan niet-nakoming van de Overeenkomst door Licentienemer of handelingen van Licentienemer in strijd met de Overeenkomst het gevolg verbinden de Dienst(en) tijdelijk of definitief op te schorten zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade. Joint Artistic zal Licentienemer altijd op de hoogte stellen wanneer zij voornemens is deze maatregel te gebruiken. Wanneer de geleverde Dienst(en) tijdelijk buiten bedrijf is gesteld, blijven de aan de Dienst verbonden kosten en de verplichting tot betaling ontstaan en bestaan. Indien Licentienemer na aanmaning alsnog niet aan haar verplichtingen voldoet, kan Joint Artistic de Overeenkomst beëindigen.
 7. In geval van beëindiging van de Overeenkomst staakt Joint Artistic het verlenen van Diensten nadat de laatst betaalde termijn verstreken is. Hiermee vervallen alle licenties op het gebruik van de Website. Joint Artistic bewaart een back-up van de Website gedurende 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 8. Joint Artistic is nimmer verplicht tot overhandiging van de door of namens Licentienemer op de Website geplaatste (delen van de) inhoud. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de op de Website geplaatste inhoud zoals teksten of afbeeldingen.

Artikel 6. Rechten en plichten Joint Artistic

 1. Joint Artistic spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 2. Tenzij anders overeengekomen installeert Joint Artistic een Website eerst in een testomgeving, daarna op de hosting en domeinnaam van Licentienemer.
 3. Joint Artistic is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer. Joint Artistic is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering van Licentienemer.
 4. Joint Artistic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Joint Artistic zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 5. Joint Artistic kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Joint Artistic.
 6. Joint Artistic verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Joint Artistic. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 7. Joint Artistic spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 8. Joint Artistic is niet verantwoordelijk voor resultaten van zoekmachines, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Ter uitvoering van updates kan Joint Artistic de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoudswerkzaamheden. Daarbij zal Joint Artistic zoveel mogelijk proberen dit af te stemmen op de wensen van Licentienemer, maar zij is daartoe niet verplicht.
 10. Joint Artistic mag gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beëindiging daarvan de Website en social media van Licentienemer gebruiken voor promotie en/of publiciteit van Joint Artistic voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Licentienemer wordt geopenbaard, tenzij anders overeengekomen. Joint Artistic zal Websites en verwijzingen naar Websites niet gebruiken in SPAM.
 11. Joint Artistic heeft het recht om in de footer van de Website een link te plaatsen naar de website van Joint Artistic of de website haar diensten. De Licentienemer is niet bevoegd om deze link zonder toestemming te verwijderen of te wijzigen.
 12. Toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Joint Artistic heeft het recht om voor uitvoering van de dienst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer de Overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Joint Artistic bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
 13. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
 14. Joint Artistic is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan haar instemming met een dergelijke overdracht.

Artikel 7. Rechten en plichten Licentienemer

 1. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
 2. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.
 3. Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan Joint Artistic door te geven.
 4. Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Joint Artistic mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
  1. geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  3. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  4. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  5. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  6. geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
  7. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
  8. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van haar Inloggegevens of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal haar Inloggegevens strikt persoonlijk en geheim houden;
  9. alle aanwijzingen van Joint Artistic die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
 5. Licentienemer mag plugins toevoegen aan de Website. Indien dergelijke plugins de oorzaak zijn van of bijdragen aan het niet (goed) functioneren van de Website, is Joint Artistic bevoegd de betreffende plugin(s) uit te schakelen. De tijd die Joint Artistic aan het onderzoek naar de oorzaak van het niet (goed) functioneren van de Website heeft besteed, zal aan Licentienemer in rekening worden gebracht tegen het op dat moment geldende uurtarief, indien dit voort komt uit de niet functionerende plugin. Desgewenst kan Joint Artistic de Website weer (goed) laten functioneren, eveneens tegen het op dat moment geldende uurtarief.
 6. Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Joint Artistic) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.
 7. Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om haar medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.
 8. Licentienemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joint Artistic aan een derde, waaronder begrepen entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is, over te dragen.
 9. Licentienemer mag de Diensten niet gebruiken voor het versturen van massamail (ongeacht of de geadresseerde daarvoor toestemming heeft gegeven) en SPAM. Indien Licentienemer dat toch doet, is JointArtistic niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan (zoals de mogelijkheid dat (toekomstige) e-mails van Licentienemer in een SPAM-filter belanden of niet meer bij de geadresseerde aankomen).  

Artikel 8. Licentievergoeding en prijzen

 1. Door Joint Artistic opgegeven of met Joint Artistic overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen voor Diensten hangen nauw samen. Joint Artistic is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van een Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Licentienemer slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een Dienst, dient over de prijs opnieuw te worden onderhandeld.
 3. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige Overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt. Prijswijziging kan plaatsvinden:
  1. bij wijziging van de inhoud van de Dienst (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte) wijziging);
  2. bij aanvulling van de Overeenkomst;
  3. bij verlenging van de Dienst;
  4. bij prijswijzigingen bij toeleveranciers waarvan Joint Artistic afhankelijk is; of
  5. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst bij wijzigingen in voor Joint Artistic van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Joint Artistic zal prijswijzigingen, door middel van een e-mail, aan Licentienemer communiceren.
 5. Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Joint Artistic kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Joint Artistic genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het licentiegeld voor eventueel resterende reeds betaalde maanden zal pro rato worden gerestitueerd.
 6. Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Dienst.
 7. Indien Joint Artistic een Dienst op grond van de Overeenkomst blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Joint Artistic geldende regeling.

Artikel 9. Betaling

 1. De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Overige dienstverlening van Joint Artistic zal achteraf worden gefactureerd.
 2. Betaling van het factuurbedrag zal binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geschieden op de door Joint Artistic aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien het factuurbedrag niet (geheel) binnen deze termijn wordt voldaan, is Licentienemer van rechtswege in verzuim.
 3. Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening.
 4. Eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Joint Artistic maakt, alsmede de wettelijke rente en de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade komen voor rekening van Licentienemer. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 5. Wanneer gebruik van diensten van derden nodig is voor uitvoering van de Overeenkomst, zal Joint Artistic eventuele prijswijzigingen van derden doorberekenen aan Licentienemer. Joint Artistic zal zich inspannen bij een eventuele prijswijziging van diensten van derden waarvan Joint Artistic gebruik maakt voor uitvoering van de Overeenkomst alternatieven te zoeken voor kwalitatief gelijkwaardige dienstverlening van een andere derde.
 6. Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Joint Artistic.

Artikel 10. garantie, terugbetaling, reclame

 1. Joint Artistic staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Joint Artistic geleverde Dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter keuze en ter beoordeling van Joint Artistic.
 2. Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op het Systeem, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
 3. Licentienemer dient de geleverde Dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 4. Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening kan Licentienemer contact met Joint Artistic opnemen via de contactpagina op de website van Joint Artistic of via support@websitesvoortherapeuten.com. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Joint Artistic. Indien de klacht van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk (gedeeltelijk) teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alle werken die Joint Artistic ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, websites, scripts, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, lay-out, templates en adviezen, blijven berusten bij Joint Artistic.
 2. Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendommen door Licentienemer. Licentienemer vrijwaart Joint Artistic voor claims van derden in dit verband. Onderzoek of Licentienemer intellectuele eigendommen schendt, dient door Licentienemer zelf te worden gedaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens Licentienemer.
 2. Joint Artistic is nimmer aansprakelijk voor door Joint Artistic kosteloos verschafte producten of diensten.
 3. Joint Artistic is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 4. De aansprakelijkheid van Joint Artistic jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
 5. Licentienemer zal Joint Artistic en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
 6. Joint Artistic is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen: de kosten voor vaststelling van de schade; de redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om Joint Artistic te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Joint Artistic; en redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Licentienemer dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade. Alle schade die niet direct is, is indirect.
 7. Joint Artistic is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Website en het verlies van data in het geval van bijvoorbeeld het verwijderen van door Licentienemer aangebrachte plugins.
 8. De uitsluitingen en beperkingen van  aansprakelijkheid in de vorige leden van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens leidinggevend personeel van Joint Artistic.

Artikel 13. Overmacht

 1. Joint Artistic is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen noch tot schadevergoeding indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van door Joint Artistic in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden zoals externe hosting providers en toeleveranciers;
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
  3. belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
  4. werkstakingen;
  5. brand en natuurrampen;
  6. ongeval of ziekte van personeel;
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen;
  8. door Joint Artistic onvoorziene situaties en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Joint Artistic afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden per e-mail zonder dat Joint Artistic tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 14. Advisering

 1. Alle door Joint Artistic gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Joint Artistic verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Joint Artistic te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Joint Artistic verstrekt bij wijze van informatie. Joint Artistic verleent daarbij geen enkele garantie en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Joint Artistic.

Artikel 15. Domeinnaam

 1. De registratie van de domeinnaam wordt gedaan door Joint Artistic en de domeinnaamregistratie zal dan ook op naam van Joint Artistic worden gedaan. De Licentienemer is verantwoordelijk voor het controleren van de beschikbaarheid van de domeinnaam.
 2. Domeinnamen worden telkens voor 1 jaar afgenomen en Licentienemer krijgt met het aangaan van de Overeenkomst het gebruiksrecht op de desbetreffende domeinnaam.
 3. Bij opzegging van de Overeenkomst krijgt Licentienemer de verhuiscode van de domeinnaam en vervaldatum van de domeinnaam doorgestuurd. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de verhuizing van de domeinnaam naar een nieuwe provider vóór de aangegeven vervaldatum.
 4. Indien de Licentienemer na opzegging de domeinnaam bij Joint Artistic wil laten staan, kan de domeinnaam na de vervaldatum bij Joint Artistic worden afgenomen.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt de domeinnaam na het verstrijken van de laatst betaalde termijn in quarantaine geplaatst bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (www.SIDN.nl). De quarantaineperiode duurt 40 dagen. Gedurende deze periode functioneert de Website niet.
 6. De kosten voor het uit quarantaine halen van een domeinnaam zal Joint Artistic doorberekenen aan Licentienemer. Na de quarantaineperiode komt de domeinnaam vrij voor een ieder ter registratie.
 7. De procedure van de SIDN geldt voor domeinnamen eindigend op ‘.nl’. Andere domeinen, zoals bijvoorbeeld ‘.be’ of ‘.com’ kennen vaak een soortgelijke regeling en procedure. De daarbij behorende kosten komen op dezelfde wijze voor rekening van Licentienemer. De termijn van quarantaine kan afwijken van de hiervoor genoemde 40 dagen. Het afwijken van de periode van quarantaine komt voor risico van Licentienemer. Voor een overzicht van registrars zie: https://www.iana.org/domains/root/db.

Artikel 16. Hosting

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joint Artistic is het Licentienemer verboden de door Joint Artistic verschafte Inloggegevens aan derden over te dragen.
 2. Joint Artistic stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 1000 MB aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum is Joint Artistic bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Hiervan zal Licentienemer vooraf op de hoogte gesteld worden via e-mail.
 3. Joint Artistic stelt geen datalimiet voor de Website, maar hierbij wordt wel gebruik gemaakt van een fair use policy. De Website kan dus onbeperkt bezocht worden, zolang de door de Website gebruikte hoeveelheid data over langere periodes gemeten niet hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door andere Licentienemers. Wanneer een piek in datagebruik wordt verwacht, is het altijd verstandig om contact op te nemen met Joint Artistic, zodat hiervoor maatregelen kunnen worden getroffen.
 4. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 5. Licentienemer verstrekt hierbij Joint Artistic een onbeperkte machtiging om alle door Licentienemer via het Systeem verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Joint Artistic geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17. E-mailadressen

 1. Wanneer Joint Artistic de Website gaat activeren op de gewenste domeinnaam, zullen er maximaal 2 e-mailadressen worden aangemaakt voor de Licentienemer.
 2. Toegang tot de e-mail zal worden verschaft in de vorm van login gegevens voor de webmail. Het e-mailadres kan door Licentienemer zelf worden ingesteld in mailprogramma’s zoals Outlook aan de hand van video’s in de Kennisbank. Indien hierbij persoonlijke ondersteuning is gewenst, zal dit gebeuren op uurbasis tegen het op dat moment geldende uurtarief.
 3. Indien meerdere e-mailadressen gewenst zijn, kunnen deze door Licentienemer zelf worden aangemaakt in de hostingomgeving. Joint Artistic zal hiervoor de Inloggegevens en informatie aan Licentienemer verstrekken. Persoonlijke ondersteuning hierbij zal op uurbasis worden verrekend tegen het op dat moment geldende uurtarief.
 4. Indien de Overeenkomst (en dus de Website) wordt opgezegd, dient Licentienemer zelf een back-up te maken van de e-mailgegevens vóórdat de Website ophoudt te bestaan.
 5. Een back-up van de e-mailserver kan op verzoek nog tot 1 (één) maand na het verloop van de Website door Joint Artistic worden verschaft, tegen betaling van het dan geldende uurtarief.
 6. Joint Artistic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van e-maildata bij het overzetten van e-mailgegevens door Licentienemer of een derde naar een andere provider.

Artikel 18. Privacy

 1. Joint Artistic en Licentienemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 2. Joint Artistic is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hun benodigde gegevens van Licentienemer te verschaffen.
 3. Joint Artistic is gerechtigd gegevens van Licentienemer te gebruiken voor de mailing van Joint Artistic. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Licentienemer kan Joint Artistic in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 4. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechtelijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 19. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Licentienemer en Joint Artistic of uit aanbiedingen van Joint Artistic.

Wil jij meer bezoekers op jouw website en meer cliënten in jouw praktijk?